Gospodarsko ministrstvo z razpisom sofinancira pilotne in demonstracijske projekte 23:08:2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis Javni razpis "DEMO PILOTI II 2018", s katerim v skladu s Slovensko strategijo pametne specializacije spodbuja naložbe podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4 – tj. vzpostavitev pilotnih ali demonstracijskih projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.

Za doseganje ciljev razpisa so na voljo de vrsti spodbud:

1. za razvojne in inovacijske dejavnosti za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije,

2. za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

a) glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in,

b) glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja / diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.

Z razpisom želijo na gospodarskem ministrstvu doseči:

 • spodbujanje naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev;
 • spodbujanje povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije;
 • podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo;
 • povečevanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij.

Višina sofinanciranja (subvencije) ne sme biti nižja od 1.000.000,00 evrov in lahko znaša največ 5.000.000,00 evrov.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ, informacije o priložnostih povezovanja in podpori pri prijavi projektov pa lahko ponudimo tudi v TECOS-u. Za dodatne informacije je na voljo dr. Aleš Hančič na e-naslovu ales.hancic@tecos.si.

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos