Razpis

Datum objave: 22.04.2021

TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije

Kidričeva 25, 3000 Celje

tel: 03 426 46 09, fax: 03 426 46 11

e-mail:  info@tecos.si

 

V skladu s statutom TECOS-a upravni odbor objavlja

RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO TECOS-a

s 4-letnim mandatom.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:

 • doktorat znanosti,
 • aktivno znanje enega in pasivno znanje še enega svetovnega jezika,
 • smisel za timsko delo in poznavanje projektnega menedžmenta,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta vodstvenih,
 • nekaznovanost.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni. Kandidati naj prijave z dokazili (življenjepis, vizijo razvoja, dokazila o izpolnjevanju razpisnih) pošljejo ali osebno dostavijo na naslov:

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije,

Kidričeva 25

3000 Celje

z oznako ˝Prijava na razpis za direktorja˝.

 

K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti vsaj naslednja dokazila:

 • fotokopijo potrdila o doktoratu znanosti,
 • vizijo razvoja in program dela za mandatno obdobje zavoda TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije in opredelitev vloge kandidata pri realizaciji le-tega.
 • kot dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta vodstvenih, naj kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja,
 • fotokopijo dokazila o znanju svetovnega jezika vsaj na ravni B2 in drugega jezika vsaj na ravni A2 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR) oziroma podpisano izjavo kandidata o znanju tujih jezikov na navedenih ravneh,
 • potrdila o nekaznovanosti (Potrdilo iz kazenskih evidenc in Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
 • vizijo razvoja in program dela za mandatno obdobje zavoda TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije in opredelitev vloge kandidata pri realizaciji le-tega.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključku razpisa. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas.

Dodatne informacije so na voljo: 03 426 46 09.

Prijava eseznam Tecos